Stanovy občianskeho združenia

V zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

 1. Názov občianskeho združenia je UPRACME SLOVENSKO.
 2. Sídlo občianskeho združenia je P. V. Rovnianka 5136/9 , 036 01 Martin.
 1. Ciele občianskeho združenia sú:
  • združovanie osôb za účelom ochrany prírody a krajiny,
  • vyvíjanie osvetovej činnosti, presadzovaním environmentálnej, sociálnej a ekonomickej spravodlivosti,
  • znižovanie odpadu v podobe „ľudských stôp“ zanechaných vo voľnej prírode ale aj v mestách a regiónoch, a tak vytvárať priaznivejšie životné prostredie pre budúce generácie v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja,
  • národná a medzinárodná spolupráca za účelom ochrany životného prostredia,
 2. Na naplnenie týchto cieľov združenie najmä:
  • poskytuje informácie a konzultácie svojim členom,
  • podporuje a aktivizuje občanov a mládež a napomáha rozvoju zručností a schopností svojich členov,
  • vytvára projekty na školách za účelom vzbudenia záujmu o životné prostredie u žiakov a študentov v rôznych regiónoch.
  • organizovanie podujatí s cieľom odstraňovania odpadu v podobe „ľudských stôp“ z voľnej prírody,
  • vytvára prevenčné opatrenia v podobe „hliadok“ a „hlásení“,
  • vyvíja propagačnú a vzdelávaciu činnosť v podobe kurzov a školení,
  • organizuje kultúrne podujatia, spoločenské akcie, kampane a ďalšie aktivity,
  • vytvára aliancie a partnerstvá na národnej aj medzinárodnej úrovni.
 3. Občianske združenie bude vyvíjať všetky aktivity v súlade s právnymi predpismi, morálnymi a etickými princípmi, za účelom naplnenia všetkých cieľov združenia.
 1. Členmi občianskeho združenia môžu byť právnické osoby aj fyzické osoby staršie ako 18 rokov veku.
 2. Nikto nesmie byť nútený stať sa členom občianskeho združenia alebo k účasti na činnosti občianskeho združenia.
 3. Z občianskeho združenia môže každý slobodne vystúpiť.
 4. Žiadnemu členovi občianskeho združenia nesmie byť na ujmu, že je členom združenia, alebo že sa zúčastňuje na jeho činnosti alebo ho podporuje, alebo že stojí mimo neho.
 5. Členstvo vzniká zaslaním žiadosti elektronicky na info@upracme.sk či písomne na adresu sídla občianskeho združenia a jej následným schválením Valným zhromaždením, prípadne aj zaplatením dobrovoľného členského príspevku. V žiadosti o členstvo musí osoba žiadajúca o členstvo súhlasiť so stanovami združenia a prehlásiť, že sa s nimi oboznámila.
 6. Členovia občianskeho združenia majú právo najmä:
  • zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia,
  • podieľať sa na aktivitách občianskeho združenia,
  • voliť a byť volený do orgánov a za funkcionárov občianskeho združenia,
  • žiadať informácie a vysvetlenia od všetkých orgánov a funkcionárov občianskeho združenia.
 7. Členovia občianskeho združenia majú povinnosť najmä:
  • dodržiavať stanovy a iné rozhodnutia prijaté na Valnom zhromaždení, s ktorými boli oboznámení.
  • aktívne sa zúčastňovať na aktivitách občianskeho združenia pri napĺňaní jeho cieľov.
 8. Členstvo zaniká najmä dňom doručenia oznámenia o vystúpení člena z občianskeho združenia, úmrtím/zánikom osoby, alebo rozhodnutím valného zhromaždenia o vylúčení člena z dôvodu porušovania právnych alebo interných predpisov občianskeho združenia.
 1. Orgánmi združenia sú:
  • valné zhromaždenie ako najvyšší orgán občianskeho združenia,
  • predseda občianskeho združenia ako štatutárny orgán oprávnený konať v mene združenia,
  • kontrolná rada ako kontrolný orgán občianskeho združenia.
 2. Valné zhromaždenie je tvorené všetkými členmi združenia Zvoláva ju predseda občianskeho združenia, najmenej 15 dní pred jej zasadnutím, a to minimálne raz ročne. Je uznášaniaschopná, ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov, pričom rozhodnutia prijíma na základe nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. O zrušení združenia rozhoduje valné zhromaždenia dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov združenia. Každý člen má 1 hlas.
 3. Valné zhromaždenie vykonáva a zodpovedá najmä za tieto činnosti:
  • volí a odvoláva predsedu občianskeho združenia,
  • volí a odvoláva kontrolnú radu občianskeho združenia,
  • schvaľuje akékoľvek zmeny stanov,
  • schvaľuje rozpočet na kalendárny rok, účtovnú závierku a správu o hospodárení predloženú kontrolnou radou občianskeho združenia,
  • schvaľuje prijatie nových členov a výšku dobrovoľného členského príspevku na kalendárny rok,
  • rozhoduje o zániku členstva v občianskom združení,
  • rozhoduje o zániku občianskeho združenia,
  • rozhoduje o všetkých ostatných záležitostiach zverených iným orgánom združenia.
 4. Predseda občianskeho združenia:
  • koná navonok v mene občianskeho združenia ako štatutárny orgán.
  • je volený a odvolávaný valným zhromaždením na neurčito.
  • zvoláva valné zhromaždenie a riadi jej priebeh,
  • zostavuje rozpočet, účtovnú závierku a správu o hospodárení.
 5. Predseda občianskeho združenia ako štatutárny orgán koná samostatne tak, že k svojmu podpisu a menu pripojí názov občianskeho združenia a funkciu. Predseda občianskeho združenia je oprávnený poveriť inú osobu konkrétnymi úkonmi v mene občianskeho združenia, na zabezpečenie kontinuity fungovania občianskeho združenia.
 6. Kontrolná rada je kontrolným orgánom občianskeho združenia. Povinnosťou kontrolnej rady je najmä kontrolovať účtovnú závierku a správu o hospodárení, ktorú predkladá predseda občianskeho združenia. Kontrolná rada je volená a odvolávaná valným zhromaždením, pričom musí mať vždy minimálne dvoch členov. Funkcia v kontrolnej rade je nezlučiteľná s funkciou Valného zhromaždenia.
 7. Všetci funkcionári zvolení alebo odvolaní Valným zhromaždením musia byť uvedení v zápisnici zo zasadnutia Valného zhromaždenia menom, priezviskom a dátumom narodenia.
 8. Akékoľvek zmeny stanov alebo funkcionárov oprávnených konať v mene občianskeho združenia oznamuje predseda občianskeho združenia Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od ich zvolenia alebo odvolania.
 1. Občianske združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom získaných z darov, grantov a dotácii z verejných a súkromných zdrojov, členských príspevkov, alebo z podielu dane.
 2. Na každý rok vypracuje plán hospodárenia a rozpočet občianskeho združenia kontrolná rada spoločne s predsedom občianskeho združenia. Tento rozpočet a plán predložia na schválenie valnému zhromaždeniu.
 3. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na dosahovanie cieľov združenia.
 4. Pri zániku združenia rozhoduje o použití jeho majetku členská schôdza nadpolovičnou väčšinou hlasov zúčastnených členov združenia.
 5. Hospodárenie občianskeho združenia sa plánuje a realizuje vždy len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 1. O zániku združenia formou zlúčenia alebo dobrovoľným rozpustením, rozhoduje Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov združenia. Predseda občianskeho združenie je v takomto prípade povinný ustanoviť likvidátora.
 2. Združenie taktiež zaniká právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení. Aj v tomto prípade likvidátora určí Ministerstvo vnútra SR.
 3. Likvidátor oznámi Ministerstvu vnútra SR zánik a likvidáciu združenia do 15 dní.
 1. Práva, povinnosti členov a činnosť občianskeho združenia neupravené stanovami sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
 2. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie občianskeho združenia na Ministerstve vnútra SR,
 3. Občianske združenie UPRACME SLOVENSKO vniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.